INSTRUCTORS

Soke Fukuda Hirotaka
Chief Instructor
Hakua kai World Headquarters, Japan

Shihan Siraj Ahmad
Chief Instructor
Hakua kai India Headquarters, India

Asma Saifi
Asst. Chief Instructor
Hakua kai India Headquarters, India

M. Aleem Shah
Uttar Pradesh


Ramesh Chand
Delhi

Mohd. Amir
Delhi

Monu Kumar Mehra
Uttar Pradesh

Zulfiqar Ali
Delhi

Engti Suniram
Asam

Acharya Ashish Sharma
Uttarakhand

Devender Singh
Punjab

Shekar Gumani
Uttar Pradesh

Himanshu Singh
Uttar Pradesh

Aashish Kumar
Uttar Pradesh

Aaditya Narayana Singh
Uttar Pradesh